– výkon činností Autorizovaného bezpečnostného technika/ Bezpečnostnotechnická služba v objektoch a priestoroch objednávateľa v súlade s § 22 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

– komplexná dokumentácia BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI („BOZP“) v zmysle platnej legislatívy (v prípade požiadavky organizácie implementácia/udržiavanie komplexnej dokumentácie v súlade s požiadavkami OHSAS 18001 (Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci), ISO 14001 (Systém environmentálneho manažérstva), ISO 9001 (Systém manažérstva kvality))

– komplexné poradenstvo v oblasti BOZP,

– systém výchovy a vzdelávania zamestnancov, obsahová náplň výchovných a vzdelávacích aktivít, spôsob záverečného hodnotenia vedomostí,

– vstupné a periodické školenia zamestnancov, vedúcich zamestnancov, zástupcov zamestnancov pre BOZP/ členov komisie pre BOZP z predpisov na zaistenie BOZP,

– analýza rizík a hodnotenie nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu a pracovného prostredia

– zásady a postupy pre prípad vzniku pracovných úrazov a nebezpečných udalostí – evidencia, registrácia a klasifikácia pracovných úrazov, vyšetrovanie zdrojov a príčin, ohlasovacia povinnosť, spisovanie záznamu o registrovanom pracovnom úraze, prijímanie následných nápravných a preventívnych opatrení,

– preventívna kontrolná činnosť stavu BOZP na pracoviskách so zameraním na dodržiavanie príslušných právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP za účelom stanovenia opatrení k prevencii a trvalého zlepšovania stavu BOZP,

– spolupráca s vedením, vedúcimi zamestnancami, so zástupcami zamestnancov pre BOZP, so štátnym odborných dozorom nad bezpečnosťou práce, orgánmi na ochranu zdravia a i.,

– výkon ďalších činností v oblasti BOZP podľa charakteru vykonávanej práce.

 

 ————————————————————————————————————————————————————————–