ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Robíme všetko preto, aby ste sa u nás cítili bezpečne a prehlasujeme, že sme prijali všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je:

 

JUDr. Peter Arpáš
Záhradná 869/47
956 17 Solčany

IČO: 45 845 506
DIČ: 1040277645
IČ DPH: SK1040277645
(ďalej len: „prevádzkovateľ“)

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
Tel.:   0911/607607
Email:  arpas.peter@gmail.com

 

Aké typy osobných údajov zbierame a načo ich potrebujeme ?

 

1.     Žiadosti, cenové ponuky a dopyty prostredníctvom webového formulára, e-mailu, alebo telefónu

Povinné údaje: meno a priezvisko, e-mail, telefón. Osobné údaje z dopytu, objednávky služby, prípadne cenovej ponuky prostredníctvom kontaktného formulára na stránke www.arpas.sk sú spracúvané po dobu ich vybavenia a v zákonnej lehote na vybavenie reklamácie, maximálne však 10 rokov.

 

2.     Žiadosti o prijatie na odbornú prípravu na získanie a vydanie preukazu alebo dokladu

Náležitosti žiadosti o preukaz , osvedčenie alebo doklad upravuje zákon č. 124/2006 Z. z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, kde podľa §16 ods. (3) musí žiadateľ fyzická osoba uviesť svoje meno, priezvisko, dátum  narodenia, adresu trvalého pobytu a činnosť, na ktorú žiada vydať preukaz, osvedčenie alebo doklad. Fyzická osoba k žiadosti priloží k nahliadnutiu doklady, ktorými preukáže splnenie podmienok v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. Ak je to povinné podľa tohto zákona aj doklad o zdravotnej spôsobilosti v súvislosti s vykonávanou činnosťou.
Kontaktné údaje žiadateľa: telefón a email a fotografia žiadateľa, sú spracúvané na základe súhlasu žiadateľa po dobu 10 rokov alebo do odvolania súhlasu.
3.     Fakturácia a ekonomické náležitosti

Osobné údaje z faktúr za služby, sú spracúvané za účelom plnenia zákonných povinností (§ 74 ods. 1 zákona o DPH).

 

Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame ?

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich z obchodného vzťahu medzi nami a uplatňovanie nárokov z tohto vzťahu.

Osobné údaje, ktorých uchovávanie je nevyhnutné pre splnenie všetkých našich povinností vyplývajúcich zo zákonných nariadení musíme uchovávať po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi a to bez ohľadu na Vami udelený súhlas. Pri daňových a účtovných dokladoch je táto doba spravidla 10 rokov. V prípade zákonom ustanovenej evidencie o absolvovaní príslušnej výchovnej a vzdelávacej aktivity je táto doba 10 rokov po skončení výchovnej a vzdelávacej aktivity (vedenie záznamových kníh). V prípade osobitnej evidencie vydaných preukazov alebo dokladov je táto doba spravidla 60 rokov.

 

 

 

Osobné údaje, na ktorých spracúvanie ste nám udelili súhlas uchováme do doby určenej na súhlase alebo odvolania Vášho súhlasu.

 

Prenos údajov do tretích krajín

Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

 

Posielanie osobných údajov tretím osobám

Na základe zmluvy medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom sú osobné údaje poskytované

Sprostredkovateľovi: JU.TRADE, s.r.o., IČO: 48 144 282, na účely spracovania účtovníctva.

Zabezpečenie osobných údajov

Aby boli Vaše osobné údaje u nás chránené, vykonali sme primerané technické, bezpečnostné a organizačné opatrenia v súlade s požiadavkami a nariadeniami platnej legislatívy. Všetky vaše osobné údaje v elektronickej podobe sú uložené na zabezpečených dátových serveroch.

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného, alebo obchodného vzťahu medzi nami a uplatňovanie nárokov z týchto vzťahov.

 

Prevádzkovateľ spracúva v súvislosti s vykonávaním služieb BOZP (oboznamovania, školenia, vydávanie preukazov alebo dokladov, šetrenie a súčinnosť pri pracovných úrazoch) aj informácie o zdravotnom stave. Na uchovávanie týchto citlivých údajov prijal prevádzkovateľ špecifické opatrenia na ochranu.

 

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viaceré práva, ktoré si môžete uplatniť:

 

právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas so spracovaním osobných údajov,
právo na prístup k údajom,
právo na vymazanie osobných údajov,
právo na obmedzenie spracúvania,
právo vzniesť námietku,
právo na podanie sťažnosti,
právo na prenos údajov,
právo na doplnenie a opravu.
Ak sú Vaše údaje nesprávne uvedené môžete nás kontaktovať na e-mailovú adresu arpas.peter@gmail.com a požiadať o ich opravu a doplnenie.

 

Máte právo požiadať nás o prehľad údajov, ktoré o Vás spracúvame, za akým účelom, komu ich poskytujeme, ako dlho ich budeme uchovávať a to prostredníctvom e-mailovej adresy arpas.peter@gmail.com.

 

Máte právo požiadať nás o vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré spracúvame, čím nie je dotknutá povinnosť uchovávať osobné údaje, ktoré sú súčasťou registratúrneho záznamu a ich uchovávanie je povinné na základe osobitného zákona (napr. faktúry a evidencia BOZP).

 

Máte právo namietať spracovanie Vašich osobných údajov vrátane profilovania. Máte tiež právo namietať voči spracovaniu Vašich osobných údajov na účel priameho marketingu.

 

Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že Vaše osobné údaje boli spracované v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Kontaktné údaje nájdete tu https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/kontakt-0.

 

Všetky práva dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov upravuje § 21 až § 28 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

 

 

Súbory cookies

 

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú e-mail, jazyk, filtrovanie, zoradenie, vyhľadávanie, nakupovanie), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si prihlásenia, produktov vložených do nákupného košíka, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov, pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok a štatistických údajov o návšteve web stránky.

Ako kontrolovať súbory cookie

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke wikipedia.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

 

Ako odmietnuť používanie súborov cookie

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v úvodnom nastavení.

Analytické Cookies

Táto stránka používa službu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc. (Ďalej len „Google“). Služba Google Analytics používa súbory cookies.

 

Služba Google Analytics  je rozšírená o súvisiace reklamné funkcie poskytované spoločnosťou Google, a to:

– prehľady zobrazení v reklamnej sieti Google,

– remarketing (zobrazovanie reklám v obsahovej sieti na základe videných produktov),

– rozšírené demografické prehľady (reportovanie anonymných demografických údajov).

 

Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008, pre odmietnutie týchto cookies si môžete inštalovať softvérový doplnok dostupný tu https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.