O našej spoločnosti


Sme odborníci pre oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a zdvíhacích zariadení, pričom máme v tejto oblasti 30-ročné skúsenosti.

Pôsobíme ako odborníci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (výkon činností autorizovaného bezpečnostného technika – bezpečnostnotechnické služby), ochrany pred požiarmi (výkon činností technika požiarnej ochrany) a najmä v oblasti poskytovania odborného vzdelávania zamestnancov a osôb (kurzy a školenia) a revízií zdvíhacích zariadení a technických kontrol motorových vozíkov na celom území Slovenskej republiky, pričom máme v uvedených oblastiach 30-ročné skúsenosti. Všetky činnosti vykonávame osobne v zmysle platných oprávnení a osvedčení.

Výchovu a vzdelávanie (kurz a školenia) vykonávame priamo v priestoroch Vašej spoločnosti alebo v našich priestoroch, pričom sa vieme prispôsobiť akýmkoľvek priestorovým a časovým požiadavkám klienta.

Všetky nami poskytované služby vykonávame dodávateľským spôsobom. V období medzi školeniami a revíziami poskytujeme poradenstvo v danej oblasti. Vedieme evidenciu firiem, osôb, zariadení a naše služby ponúkame svojim dlhoročným zákazníkom vždy pred blížiacim sa termínom podľa príslušných právnych predpisov, čo výrazne uľahčuje zaťaženie firiem pre sledovanie pravidelnosti školení, revízií atď.

V prípade zistenia formálnych nedostatkov zo strany užívateľa zdvíhacích zariadení, tieto sa prekonzultujú priamo na mieste ZZ, zapíšu sa do zápisu o vyhotovení odbornej prehliadky alebo skúšky s určením zodpovednej osoby na odstránenie zistenej závady. V prípade zistenia závady podstatného charakteru, sa do jej riadneho odstránenia nedoporučuje pracovať s daným zdvíhacím zariadením.

Vykonávame odborné prehliadky a skúšky na zdvíhacích zariadeniach, vykonané v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. pre činnosť revízneho technika na zdvíhacie zariadenia.

Školenia vykonávajú


JUDr. Peter Arpáš
0911  607  607
arpas.peter@gmail.com

Autorizovaný bezpečnostný technik. Technik požiarnej ochrany. Koordinátor bezpečnosti. Inštruktor lešenárskej techniky. Lektor obsluhy stavebných strojov a zariadení.

Preventívne a ochranné služby – Komplexná starostlivosť v oblasti BOZP a OPP – Služby Autorizovaného bezpečnostného technika (bezpečnostnotechnické služby). Služby Technika požiarnej ochrany. Pracovná zdravotná služba.

Kurzy a školenia: stavebné stroje (strojníci), poľnohospodárske stroje (poľnohospodári), ručná motorová reťazová píla (pilčíci), krovinorezy, práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou, montáž a demontáž lešenia (lešenári), vodiči motorových vozidiel (vodiči z povolania, vodiči služobných, tzv. referentských vozidiel.), školenia prvej pomoci.

Implementácia ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

 

Ján Arpáš ml.
mobil: 0903 566 706
janarpas@gmail.com

Revízny technik vyhradených technických zdvíhacích zariadení. Inštruktor motorových vozíkov.

Kurzy a školenia: obsluha VTZZ, žeriavnici (vežové žeriavy, autožeriavy), plošiny, viazači bremien, motorové vozíky.

Odborné prehliadky a revízie vyhradených technických zdvíhacích zariadení. Technické kontroly motorových vozíkov.

 

Ján Arpáš st.:
mobil: 0905 255 181
janarpas@gmail.com

Revízny technik vyhradených technických zdvíhacích zariadení.

Kurzy a školenia: obsluha VTZZ, žeriavnici (vežové žeriavy, autožeriavy), plošiny, viazači bremien.

Odborné prehliadky a revízie vyhradených technických zdvíhacích zariadení.