– výkon činnosti Technika požiarnej ochrany v objektoch a priestoroch objednávateľa súlade so zákonom NR SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhláškou MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov,

– komplexná dokumentácia OCHRANY PRED POŽIARMI („OPP“) v zmysle platnej legislatívy,

– komplexné poradenstvo v oblasti OPP,

– vstupné a periodické školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov z predpisov na zaistenie ochrany pred požiarmi; odborná príprava členov protipožiarnych hliadok, osôb zabezpečujúcich OPP v mimopracovnom čase,

– vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok – preventívna kontrolná činnosť stavu OPP na pracoviskách so zameraním na dodržiavanie príslušných právnych a ostatných predpisov na zaistenie OPP za účelom stanovenia opatrení k prevencii a trvalého zlepšovania stavu OPP; previerka pracovísk z hľadiska OPP v intervale min. 1x za 3 mesiace,

– vedenie požiarnej knihy,

– spolupráca s vedením, vedúcimi zamestnancami, s členmi protipožiarnych hliadok, so štátnym odborných dozorom nad ochranou pred požiarmi,

– kontroly hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov,

– výkon ďalších činností v oblasti OPP podľa charakteru vykonávanej práce.

 

—————————————————————————————————————————————————————————