V zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže fyzická osoba obsluhovať určený pracovný prostriedok a vykonávať určené pracovné činnosti ustanovené právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri jeho prevádzke len na základe dokladu o absolvovaní výchovy a vzdelávania osôb na obsluhu vydaného osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie.

Obsluha motorových vozíkov:
* Obsluhovať motorové vozíky môže iba osoba ktorá vlastní preukaz na obsluhu príslušného zariadenia v zmysle zák. 124/2006 Z.z.
* STN 26 8805 rozdeľuje motorové vozíky podľa druhu pohonu podľa výšky zdvihu a podľa ovládania .

Školenia vykonávame na všetky druhy motorových vozíkov.
Pozrite si preukaz, ktorý obdržíte po absolvovaní kurzu na obsluhu motorového vozíka ako aj rozdelenie motorových vozíkov.

Predpoklady pre zaradenie do kurzu

V zmysle zákona 124/2006 Z.z. § 16 ods. 2 je podmienkou vydania preukazu:

– vyplnená prihláška:

– vek 18 rokov
– zdravotná spôsobilosť podľa osobitného predpisu
– foto 3×3,5 mm

Pre zaradenie do kurzu nie je podmienkou vlastniť vodičský preukaz.

Kurzy vrátane skúšok na uvedené činnosti zabezpečujeme v našich priestoroch
školiaceho strediska ako aj vo Vašich priestoroch.

Ďalšie potrebné školenia:
– pravidelné opakované vzdelávanie – oboznamovanie dľa interných predpisov organizácie
– aktualizačnú odbornú prípravu (AOP) na predĺženie platnosti preukazu
(zákon 124/2006 Z.z § 16. 1 x za 5 rokov)

Upozorňujeme na potrebu opakovaného vzdelávania alebo AOP v stanovených termínoch, dľa našej evidencie.

Ďalej ponúkame:

  • Poradenstvo v oblasti motorových vozíkov
  • Vykonávanie pravidelných ročných technických prehliadok vrátane evidencie (STN ISO 3691)
  • Doplnkové školenie vodičov na obsluhu plynového zariadenia motorových vozíkov s pohonom LPG (STN ISO 3691)
  • Doplnkové školenie na nabíjanie a výmenu batérii v motorových vozíkoch (STN ISO 3691)

Rozdelenie motorových vozíkov:

Triedy:
I. Elektrické vozíky
II. Vozíky so spaľovacím motorom

Druhy:
A – plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačené ručne vedené
B – plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačené s pákovým riadením
C – plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačené s volantovým riadením
D – vysokozdvíhacie ručne vedené
E – vysokozdvíhacie s pákovým riadením
W1 – vysokozdvíhacie s volantovým riadením do 5 ton
W2 – vysokozdvíhacie s volantovým riadením nad 5 ton
G – vysokozdvíhacie so zdvíhacou plošinou
Z – špeciálne vozíky (napr. portálový vozík, vozík s výložníkom, vozík s diaľkovým ovládaním, vozík s kĺbovým podvozkom a pod.)

 ————————————————————————————————————————————————————————–

Praktické jazdy na vozíku