V zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže fyzická osoba obsluhovať určený pracovný prostriedok a vykonávať určené pracovné činnosti ustanovené právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri jeho prevádzke len na základe preukazu na vykonávanie činnosti vydaného osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie.

V zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov môže fyzická osoba vykonávať montáž a demontáž lešenia len na základe platného preukazu lešenára.

Kurz „lešenárov/ montáž a demontáž lešenia“ je určený najmä (ale nie len) pre osoby vykonávajúce montáž a demontáž jednotlivých druhov lešenia (dočasných stavebných konštrukcií):

  • podperné lešenia,
  • pojazdné lešenia a voľne stojace lešenia,
  • drevené lešenia,
  • dielcové lešenia,
  • stavebný plošinový výťah,
  • rúrkové lešenia.

Žiadosť – Prihláška do kurzu

Kontakt: JUDr. Peter ARPÁŠ, tel.č.: 0911 607 607, email: arpas.peter@gmail.com