V zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže fyzická osoba obsluhovať určený pracovný prostriedok a vykonávať určené pracovné činnosti ustanovené právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri jeho prevádzke len na základe dokladu o absolvovaní výchovy a vzdelávania osôb na obsluhu vydaného osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie.

Kurz je určený najmä (ale nielen) pre budúcich poľnohospodárov – osoby obsluhujúce vybrané poľnohospodárske stroje a zariadenia:

– pri poľnohospodárskych prácach – klasické mechanizované práce podľa nižšie uvedeného rozdelenia,
– pri prácach súvisiacich so zabezpečovaním služieb.

VYBRANÉ POĽNOHOSPODÁRSKE STROJE A ZARIADENIA

Obilné kombajny

Samochodné rezačky

Špeciálne stroje na zber poľnohospodárskych plodín

Iné poľnohospodárske stroje a zariadenia
(D. Kŕmne vozy s vlastným pohonom. E. Česačky chmeľu. F. Sušiarne chmeľu, sušičky objemových krmív a zrnín. G. Tvarovacie a granulovacie linky na výrobu krmív. H. Linky na pozberovú úpravu poľnohospodárskych produktov. I. Senážne a silážne veže. J. Pracovné agregáty. K. Samohybné stroje na ochranu rastlín (potrekovače), fekálne prostriedky a čpavkovače. L. Dojace zariadenia. M. Závlahová technika. N. Motorové stroje pre trávniky s výkonom nad 15 kW, motorové kosačky s výkonom nad 15 kW.              O. Samochodné kastrovacie stroje pre osivovú kukuricu.)

Podmienkou účasti v kurze je potvrdená zdravotná (telesná a duševná) spôsobilosť

Rozdelenie poľnohospodárskych strojov a zariadení/Classification of agricultural machines and equipments
A Obilné kombajny H Linky na pozberovú úpravu
B Samohybné zberacie rezačky I Senážne a silážne veže
C Samohybné stroje na zber okopanín J Pracovné agregáty
D Kŕmne vozy s vlastným pohonom K Samohybné stroje na ochranu rastlín
E Česačky chmeľu L Dojacezariadenia
F Sušiarne objemových krmív a zrnín M Závlahová technika
G Tvarovacie linky na výrobu krmív N Mot.stroje pre trávniky, kosačky

———————————————————————————————————————————————————————————————————