V zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ostatných súvisiacich právnych predpisov je zamestnávateľ povinný pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať zamestnancov s právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj s okolnosťami, ktoré sa týkajú výkonu práce (ustanovenými pracovnými podmienkami), najmä pracovným prostriedkom, pracovným postupom, novými alebo zmenenými rizikami a ohrozeniami pri práci.

Školenie „práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou“ je určené najmä (ale nielen) pre zamestnancov v stavebníctve (zamestnanci; vedúci zamestnanci; stavbyvedúci a majstri, ktorí riadia práce vo výškach; tesári; murári; maliari a natierači; elektrikári; montážnici oceľových konštrukcií; klampiari a pod.), ostatných zamestnancov (zamestnanci telekomunikácií; zamestnanci energetiky; zamestnanci vodární a kanalizácií; zamestnanci údržby; upratovačky) a ďalších zodpovedných osôb, ktorí vykonávajú práce:

  • vo výške nad 1, 5 m, ak nemôžu pracovať z pevnej a bezpečnej pracovnej podlahy,
  • z pohyblivej pracovnej plošiny,
  • z rebríka vo výške nad 5 m,
  • pri zemných prácach vo výkope hlbšom ako 1,3 m.