V zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ostatných súvisiacich právnych predpisov je zamestnávateľ povinný pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať zamestnancov s právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj s okolnosťami, ktoré sa týkajú výkonu práce (ustanovenými pracovnými podmienkami), najmä pracovným prostriedkom, pracovným postupom, novými alebo zmenenými rizikami a ohrozeniami pri práci. Prevázdkovateľ vozidla je povinný zabezpečiť u vodičov pred pridelením vozidla alebo pred ich preradením na iný druh a typový rad vozidiel ich oboznámenie s týmito vozidlami (skúšobnou jazdou, praktickým oboznámením s návodom výrobcu na obsluhu vozidla, manipulačným zariadením pre nakládku a vykládku a pod.).

Školenie „vodiči motorových vozidiel“ je určené najmä (ale nielen) pre:

  • vodičov firemných (referentských) vozidiel,
  • vodičov z povolania, vodičov nákladnej prepravy, vodičov medzinárodnej prepravy, vodičov autobusov,
  • vodičov traktorov,
  • vodičov pojazdných pracovných strojov,
  • opravárov a údržbárov.

Kvalifikačné karty vodiča (KKV)

Ponúkame Vám školenie týkajúce sa vodičov, ktorí sú povinní podľa zákona č. 280/2006 Z. z. o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov (ďalej len „zákon č. 280/2006 Z. z.“) v znení neskorších právnych predpisov sa podrobiť povinnej základnej kvalifikácií alebo pravidelnému výcviku.

Zákon č. 280/2006 Z. z. nadobudol účinnosť od 1.9.2006 a vymedzil povinnosti a práva pre vodičov z hľadiska základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku na základe implementovania SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2003/59/ES z 15. júla 2003.

Povinnosť podrobiť sa základnej kvalifikácii a pravidelnému výcviku sa vzťahuje na:
vodičov vozidiel nákladnej dopravy, na ktorých vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupín C, C1, C+E, C1+E,
vodičov vozidiel osobnej dopravy, na ktorých vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupín D, D1, D+E, D1+E.

 

Kontakt: JUDr. Peter ARPÁŠ, tel.č.: 0911 607 607, email: arpas.peter@gmail.com