V zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže fyzická osoba obsluhovať určený pracovný prostriedok a vykonávať určené pracovné činnosti ustanovené právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri jeho prevádzke len na základe dokladu o absolvovaní výchovy a vzdelávania osôb na obsluhu vydaného osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie.

Obsluha zdvíhacích zariadení a viazač bremien

Kurzy a skúšky odbornej spôsobilosti v zmysle Vyhl. MPSVR SR č.508/2009 Z. z.

Kurzy sú určené pracovníkom ktorí majú obsluhovať zdvíhacie zariadenia a viazať bremená ako viazači bremien.

Do kurzu môže byť zaradený uchádzač starší ako 18 rokov,
ktorý ku skúške predloží:

Vyplnenú prihlášku:

– lekárske osvedčenie o duševnej a telesnej spôsobilosti

Obsluha VTZZ podľa  17 ods. 1 písm. a), b), c) vyhlášky č. 508/2009 Z.z.:

 • Vežové žeriavy
 • Mobilné žeriavy na automobilovom podvozku
 • Pohyblivé pracovné plošiny s motorovým pohonom a výškou zdvihu nad 1,5 m

Zabezpečujeme – Medzinárodný preukaz pre obsluhu vežových a mobilných žeriavov a obsluhovateľov pohyblivých pracovných plošín )sk. Ab pre prácu v celej Európe – vzor preukazu

Obsluha VTZZ,
DOKLAD O VYKONANÍ OVERENIA ODBORNÝCH VEDOMOSTÍ (OBOZNÁMENIA) v zmysle predpisov výrobcu a Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. § 16 písm. c) v znení neskorších predpisov a vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. § 17 ods. 3 a STN 27 0143:

 • Mostové žeriavy
 • Portálové žeriavy
 • Konzolové žeriavy
 • Nožnicové a kĺbové pracovné plošiny bez ŠPZ
 • Nakladací žeriav ( Hydraulická ruka )
 • Trvalé žeriavové dráhy
 • Kontajnerové nakladače
 • Kanálové zdviháky
 • Zdviháky v autoservisoch

 

Školenie a revízie v praxi